Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GEES Meubel Service v.o.f., Postbus 2452, 7302 ER Apeldoorn. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 64938832.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van GEES Meubel Service.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen voor meubelreiniging en/of -reparatie zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

2.2 Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop de opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van GEES Meubel Service.

2.3 GEES Meubel Service verplicht zich om binnen vijf werkdagen, nadat de opdrachtgever schriftelijk dan wel via e-mail te kennen heeft gegeven op het aanbod van GEES Meubel Service te willen ingaan, de opdracht tot meubelreiniging en/of -reparatie schriftelijk dan wel via e-mail te bevestigen aan de opdrachtgever.

2.4 De overeenkomst tussen GEES Meubel Service en de opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door GEES Meubel Service.

Artikel 3 Annulering

3.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren. Zonder opgave van reden kan dit kosteloos tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de met GEES Meubel Service afgesproken datum van uitvoering van de werkzaamheden tot reiniging en/of reparatie.

3.2 De annulering van de opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

3.3 Indien niet aan de annuleringsvoorwaarden wordt voldaan is de opdrachtgever aan GEES Meubel Service een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 50,-.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Uitvoering van de reinigings- en/of reparatiewerkzaamheden vindt plaats tegen de tussen GEES Meubel Service en de opdrachtgever afgesproken prijs, die voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk dan wel via e-mail is bevestigd door GEES Meubel Service.

4.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van ten hoogste dertig dagen.

4.3 Het te hanteren tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Wijzigen afspraakdatum

5.1 De overeengekomen datum, waarop reiniging en/of reparatie zal plaatsvinden kan door de opdrachtgever worden gewijzigd tot uiterlijk drie werkdagen van tevoren.

5.2 Indien door overmacht geen uitvoering van de opdracht mogelijk is, kan zowel door GEES Meubel Service als de opdrachtgever binnen de termijn van drie werkdagen de datum worden verzet zonder consequenties over en weer. De opdrachtgever alsmede GEES Meubel Service verplichten zich hierbij elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5.3 Als de opdrachtgever op de uiteindelijke afspraakdatum niet aanwezig blijkt te zijn en daardoor de opdracht niet kan worden uitgevoerd is GEES Meubel Service gerechtigd de kosten hiervan bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze extra kosten zijn vastgesteld op € 35,- per keer.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de opdracht dient direct na het verrichten van de werkzaamheden contant te geschieden aan de servicemonteur van GEES Meubel Service, tenzij vooraf schriftelijk anders nadrukkelijk is overeengekomen en bevestigd.

6.2 GEES Meubel Service verzoekt de opdrachtgever het verschuldigde bedrag gepast te betalen.

Artikel 7 Garantie

7.1 GEES Meubel Service staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.

7.2 Indien na reiniging en droging van de meubelstof een vlek wel verminderd is, maar nog niet geheel verwijderd, garandeert GEES Meubel Service kosteloos een extra reiniging uit te voeren om de vlek alsnog proberen te verwijderen.

7.3 GEES Meubel Service kan geen garantie geven op ontkleuring van de meubelstof door vlekken/vervuiling of als gevolg van blootstelling aan zonlicht. In textiele meubelstoffering kan geen kleur worden teruggebracht door middel van reiniging.

7.4 De garantie dat elke vlek op elk soort meubelstof voor 100% te verwijderen valt, is helaas niet mogelijk.

7.5 De garantietermijn op door GEES Meubel Service uitgevoerde reparaties bedraagt maximaal een maand, tenzij van tevoren is aangegeven dat er geen garantie gegeven kan worden op een specifieke reparatie.

Artikel 8 Klachten

8.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over de door GEES Meubel Service uitgevoerde reiniging binnen vijf werkdagen na de dag van uitvoering van de werkzaamheden per e-mail of schriftelijk mede te delen aan GEES Meubel Service.

8.2 De opdrachtgever dient eventuele klachten over de door GEES Meubel Service uitgevoerde reparatie binnen een maand na de dag van uitvoering van de werkzaamheden per e-mail of schriftelijk mede te delen aan GEES Meubel Service.

8.3 Een klacht dient altijd duidelijk omschreven te worden en indien mogelijk ter verduidelijking voorzien van foto’s.

8.4 Bij overschrijding van de termijn van vijf werkdagen vervalt elke aanspraak tegen GEES Meubel Service met betrekking tot uitgevoerde reinigingswerkzaamheden. Bepalend hierbij is de datum van ontvangst van de e-mail dan wel de datum van de poststempel, indien door de opdrachtgever per post is gereclameerd.

8.5 Bij overschrijding van de termijn van een maand vervalt elke aanspraak tegen GEES Meubel Service met betrekking tot uitgevoerde reparatiewerkzaamheden. Bepalend hierbij is de datum van ontvangst van de e-mail dan wel de datum van de poststempel, indien door de opdrachtgever per post is gereclameerd.

8.6 Na intern overleg over de klacht neemt GEES Meubel Service uiterlijk binnen een week na ontvangst telefonisch dan wel per e-mail contact op met de opdrachtgever over de oplossing van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 GEES Meubel Service is slechts aansprakelijk voor schade door de opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van GEES Meubel Service.

9.2 GEES Meubel Service is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

I.         Het verplaatsen van meubilair of te vroeg in gebruik nemen van meubelen na reiniging en/of reparatie.

II.         Vermissing of beschadiging van meubelen of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg is van schuld of nalatigheid van GEES Meubel Service.

III.         Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder andere schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet van tevoren is gewezen.

IV.         Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstoffen.

V.         Het verkleuren van meubelstoffen door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal.

VI.         Het verkleuren van meubelstof, die door haar specifieke samenstelling (only dry cleaning) niet met water gereinigd mogen worden en op het bestaan ervan niet van tevoren door de opdrachtgever is gewezen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst GEES Meubel Service niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen GEES Meubel Service en de opdrachtgever ontbonden.

10.2 Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of waarop GEES Meubel Service redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

10.3 De opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

11.2 Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan GEES Meubel Service richt, zal de opdrachtgever eerst GEES Meubel Service in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen of de tekortkomingen te kunnen herstellen. De tekortkomingen dienen door de opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands Recht.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen het niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en/of rechtsprekende lichamen.

12.3 GEES Meubel Service en de opdrachtgever zullen bij een geschil elkaar met wederzijds respect behandelen en in alle redelijkheid en billijkheid jegens elkaars standpunten er alles aan doen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing van het geschil te komen.